Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Lubaniu, eksploatowana przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu, to obiekt typu mechaniczno-biologicznego z podwyższonym usuwaniem związków biogennych.

Obiekt zlokalizowany jest w północnej części miasta przy ul. Wiejskiej 1a, przy trasie wylotowej w kierunku Nowogrodźca. Do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne: z miasta Lubania oraz miejscowości położonych na terenie gminy Siekierczyn. Całość dopływających ścieków poddawana jest mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania a powstający osad wykorzystywany jest rolniczo.

CIĄG TECHNOLOGICZNY

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Lubaniu jest wysokosprawną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych.

 

Część mechaniczna: krata; piaskownik, osadnik wstępny.

 

Oczyszczanie wstępne ma na celu przygotowanie ścieków do dalszych procesów technologicznych tj. w szczególności: usunięcie ze ścieków większych zanieczyszczeń mechanicznych, piasku, zawiesin łatwo opadających, olejów i tłuszczy; umożliwia bezawaryjne działanie kolejnych obiektów oczyszczalni ścieków; zmniejsza ładunek zanieczyszczeń dopływających do części biologicznej układu.

 

Część biologiczna: defosfatacja, blok biologiczny, osadniki wtórne.

 

Proces oczyszczania biologicznego w oparciu o osad czynny w bloku biologicznym może pracować w różnych wariantach technologicznych w zależności od natężenia dopływu i wielkości ładunku zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych, temperatury ścieków, a także wymaganego stopnia usuwania związków azotu. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Kwisy. 
 

Ciąg mechaniczny

Ciąg biologiczny

ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Proces technologiczny

Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi powstającymi na terenie oczyszczalni w procesie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków oparta jest na nowoczesnej technologii polegającej na autotermicznej tlenowej (termofilowej) stabilizacji osadów w reaktorach ATSO i ich odwodnieniu.

 

Biologiczna stabilizacja osadu oparta jest na redukowaniu substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych przez mikroorganizmy aerobowe. Przemiana energii aerobowej odbywa się egzotermicznie. Biologiczne utlenianie substancji organicznych wyzwala energię, głównie w postaci ciepła. Wysokie temperatury robocze (powyżej 50oC) zapewniają eliminację czynników chorobotwórczych (higienizację) i wysoki stopień rozkładu substancji organicznych.

 

Proces przebiega w układzie 3 szeregowo pracujących, izolowanych termicznie komór, co pozwala na równoczesną pasteryzację i higienizację osadu.

Zastosowanie w rolnictwie

Odprowadzany raz na dobę osad, z uwagi na wysoką temperaturę (55-60oC) jest schładzany w zbiorniku magazynowym a następnie poddawany procesowi odwadniania. Odwadnianie osadu odbywa się na prasie taśmowej uzyskując około 20-25% suchej masy.

 

Komunalny osad ściekowy bogaty jest w substancje organiczne i mineralne a jednocześnie jest bezpieczny sanitarnie. Wykorzystanie osadu ściekowego w rolnictwie w celu użyźniania gleby nieurodzajnej zobowiązuje wytwórcę komunalnych osadów ściekowych do regularnego poddawania badaniom osadów oraz gleb, na których osady te będą stosowane.

 

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. regularnie monitoruje jakość i skład osadów wykorzystywanych do celów rolnych oraz glebę, na której stosowane są osady.

Dopuszczalne parametry

Dopuszczalne parametry jakościowe i ilościowe ścieków oczyszczonych, a także miejsce odprowadzenia ścieków reguluje pozwolenie wodno – prawne.

Obowiązujące pozwolenie zostało udzielone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim. Pozwolenie obowiązuje do 2029 roku.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w Lubaniu wynoszą:

Lp.

Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników

Minimalny procent redukcji zanieczyszczeń

1.

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20oC), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

mg O2/l

< 15

lub > 90 %

2.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr),oznaczane metodą dwuchromianową

mg O2/l

< 125

lub > 75 %

3.

Zawiesiny ogólne

mg O2/l

< 35

lub > 90 %

4.

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (Nnorg+NNH4), azotu azotanowego i azotu azotanowego)

mg N/l

< 15

lub >70-80 %

5.

Fosfor ogólny

mg P/l

< 2

lub > 80 %

6.

Rtęć

mg Hg/l

średnia dobowa

średnia miesięczna

0,06

0,03

7.

Kadm

mg Cd/l

średnia dobowa

średnia miesięczna

< 0,4

0,2

8.

Cynk

mg Zn/l

< 2

-

9.

Chrom +6

mg Cr/l

< 0,1

-

10.

Chrom ogólny

mg Cr/l

< 0,5

-

11.

Miedź

mg Cu/l

< 0,5

-

12.

Nikiel

mg Ni/l

< 0,5

-

13.

Ołów

mg Pb/l

< 0,5

-

14.

Węglowodory ropopochodne

mg /l

< 15

-

15.

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

< 0,1

-

16.

Azot amonowy

mg NNH4+/l

< 10 mg

-

17.

Azot azotynowy

mg NNO2-/l

< 1 mg

-

 

Wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu z 2018 roku: