O Spółce

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  zostało przekształcone z Wydziału Wodociągów i Kanalizacji Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu w Spółkę prawa handlowego i rozpoczęło działalność z dniem 01.07.1998 r. 

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym  Rejestrze  Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorstw pod nr KRS:0000087953 z kapitałem zakładowym  38.146.000,00 zł , co oznacza objęcie 38.146,00 udziałów po 1.000 zł każdy. Właścicielem kapitału udziałowego jest Gmina Miejska Lubań.

 

Przedmiot działalności

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i zaopatrzenie ludności w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, a także związane z tym działania dotyczące utrzymania w gotowości technicznej obiektów i urządzeń związanych z podstawową działalnością spółki. Dodatkowo spółka otrzymała decyzje na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lubań, gminy Lubań oraz gminy Siekierczyn.

Ujęcie wody w Pisarzowicach


Ujęcie wody Pisarzowice

Ujęcie wody „Pisarzowice" zlokalizowane jest na południowym skraju wsi Pisarzowice, w gminie wiejskiej Lubań, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Teren ujęcia znajduje się w zlewni rzeki Kwisy, która jest lewobrzeżnym dopływem Bobru. Źródła Kwisy położone są w górach Izerskich (Izerskie Garby) na wysokości ok. 1020 m n.p.m.

Powierzchnia zlewni wynosi 1026 km2. Głównymi dopływami Kwisy są: lewostronne: Czarny Potok, Miłoszowski Potok, Siekierka, prawostronne: Oldza i Olszówka.

Samo ujęcie znajduje się w dolinie cieku Pisarz – lewobrzeżnego dopływu Lubawki, (Gozdnicy) – będącej lewobrzeżnym dopływem Kwisy.

Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Pisarzowice” obowiązuje od dnia 09 kwietnia 2015 r. (Rozporządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ), obejmuje obszar o powierzchni : 3,72 ha . Na ten teren składa się:

  • jeden obszar w kształcie wielokąta i obejmuje 6 studni
  • trzy odrębne tereny obejmują trzy pozostałe studnie i posiadają kształt kwadratów.

Wszystkie te tereny są ogrodzone, zadbane, obsiane trawą i posiadają drogi dojazdowe.

Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody „Pisarzowice” obowiązuje od dnia 09 kwietnia 2015r. (Rozporządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ) , obejmuje obszar o powierzchni  : 3,5 km2.

 

Obecnie ujęcie wody składa się z 9 studni głębinowych, zlokalizowanych w dolinie potoku Pisarz w miejscowości Pisarzowice, w skrajnie południowej części, na południe od drogi Zgorzelec -Jelenia Góra. Ujmuje wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Nowy rurociąg tranzytowy  z ujęcia wody w Pisarzowicach do stacji uzdatniana wody w Lubaniu  wykonany został w latach 2004-2005 z rur  PVC 315 i długości 3,66 km.  Inwestycja  wykonana była  własnym system gospodarczym i przeprowadzona została w dwóch etapach.

 

SUW - Stacja Uzdatniania Wody

Stacja uzdatniania wody (SUW) zlokalizowana w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a jest obiektem przedwojennym.


W 2003 r. przeprowadzono kompleksową modernizację stacji, za wyjątkiem części dotyczącej napowietrzania wody surowej. W latach 2017 i 2018 przeprowadzono modernizację sposobu napowietrzania wody surowej oraz zamontowano system AKPiA.

 

Woda odprowadzana z ujęcia wody  do  Stacji Uzdatniania Wody, jest poddawana systemowi napowietrzania i filtracji. Proces napowietrzania wody podziemnej odbywa się w  kaskadach z wymuszonym przepływem powietrza. Woda po napowietrzaniu spływa do  zbiornika wody napowietrzonej, a następnie do zbiornika wody surowej. Kolejnym etapem w procesie uzdatniania wody jest proces filtracji, którego celem jest końcowe oczyszczenie wody z chemicznych związków żelaza i manganu.   

Proces filtracji jest stale monitorowany przez system komputerowy. Woda uzdatniona,  pompowana jest do zbiornika wody uzdatnionej na Kamiennej Górze oraz do sieci wodociągowej miasta Lubania.

 

Sieć wodociągowa

Spółka utrzymuje w eksploatacji: 55,5 km sieci wodociągowej i 29,7 km przyłączy wodociągowych.

Dodatkowo Spółka eksploatuje zbiornik wody uzdatnionej Kamienna Góra o pojemności 600 m3.

Sieć kanalizacyjna

Spółka utrzymuje w eksploatacji 70,0 km sieci kanalizacyjnej i 27,2 km przyłączy kanalizacyjnych.

W system kanalizacyjny wpięte są 32 przepompownie ścieków.

Długość sieci wodociągowej ze względu na:
Wiek Długość [km]   Materiał Długość [km]
do 10 lat 17,1   żeliwo 15,4
od 11 do 25 lat 14   stal 20,1
od 26 do 50 lat 15   PVC 8,3
od 51 do 100 lat 9   PE 11,3
Razem 55,1   Razem 55,1

Długość sieci kanalizacyjnej ze względu na:
Wiek Długość [km]   Materiał Długość [km]
do 10 lat 27,7   kamionka 29,9
od 11 do 25 lat 23,7   PVC 22,8
od 26 do 50 lat 17,3   PE 16
Razem 68,7   Razem 68,7

Struktura rzeczowa majątku Spółki

Majątek Spółki Wartość 
grunty 363 000 zł
budynki i budowle 49 717 000 zł
maszyny i urządzenia 12 527 000 zł
środki transportu 3 291 000 zł
przyrządy i wyposażenie 421 000 zł
Razem: 66 319 000 zł

Spółka terminowo reguluje wszystkie swoje zobowiązania. Nie występują wierzytelności sporne, przeterminowane czy nieściągalne.

Corocznie na podstawie zbadanego przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego Spółki – Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały dokonuje podziału zysku.