Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Lubaniu, eksploatowana przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu, to obiekt typu mechaniczno-biologicznego z podwyższonym usuwaniem związków biogennych.

Obiekt zlokalizowany jest w północnej części miasta przy ul. Wiejskiej 1a, przy trasie wylotowej w kierunku Nowogrodźca. Do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne: z miasta Lubania oraz miejscowości położonych na terenie gminy Siekierczyn. Całość dopływających ścieków poddawana jest mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania a powstający osad wykorzystywany jest rolniczo.

CIĄG TECHNOLOGICZNY

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Lubaniu jest wysokosprawną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych.

 

Część mechaniczna: krata; piaskownik, osadnik wstępny.

 

Oczyszczanie wstępne ma na celu przygotowanie ścieków do dalszych procesów technologicznych tj. w szczególności: usunięcie ze ścieków większych zanieczyszczeń mechanicznych, piasku, zawiesin łatwo opadających, olejów i tłuszczy; umożliwia bezawaryjne działanie kolejnych obiektów oczyszczalni ścieków; zmniejsza ładunek zanieczyszczeń dopływających do części biologicznej układu.

 

Część biologiczna: defosfatacja, blok biologiczny, osadniki wtórne.

 

Proces oczyszczania biologicznego w oparciu o osad czynny w bloku biologicznym może pracować w różnych wariantach technologicznych w zależności od natężenia dopływu i wielkości ładunku zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych, temperatury ścieków, a także wymaganego stopnia usuwania związków azotu. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Kwisy. 
 

Ciąg mechaniczny

Ciąg biologiczny

ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Proces technologiczny

Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi powstającymi na terenie oczyszczalni w procesie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków oparta jest na nowoczesnej technologii polegającej na autotermicznej tlenowej (termofilowej) stabilizacji osadów w reaktorach ATSO i ich odwodnieniu.

 

Biologiczna stabilizacja osadu oparta jest na redukowaniu substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych przez mikroorganizmy aerobowe. Przemiana energii aerobowej odbywa się egzotermicznie. Biologiczne utlenianie substancji organicznych wyzwala energię, głównie w postaci ciepła. Wysokie temperatury robocze (powyżej 50oC) zapewniają eliminację czynników chorobotwórczych (higienizację) i wysoki stopień rozkładu substancji organicznych.

 

Proces przebiega w układzie 3 szeregowo pracujących, izolowanych termicznie komór, co pozwala na równoczesną pasteryzację i higienizację osadu.

OD OSADU ŚCIEKOWEGO DO WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTU

 
 

NATUR - GLEB

BEZPIECZNY POWRÓT DO NATURALNEGO OBIEGU

NATUR–GLEB  to organiczny środek poprawiający właściwości gleby, który uzyskujemy w wyniku eksploatacji specjalistycznej instalacji do stabilizacji komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Wieloletnia optymalizacja tego procesu, doskonalenie obsługi oraz ciągła kontrola procesu stabilizacji pozwala nam pozyskać produkt, który uzyskał pozytywne opinie wszystkich polskich instytutów badawczych i może być stosowany jako w 100% bezpieczny środek poprawiający właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne gleb.

Niezwykłą zaletą naszego obiektu jest eksploatacja specjalistycznej instalacji do stabilizacji komunalnych osadów ściekowych znana pod nazwą „instalacja ATSO” – autotermiczna tlenowa termofilowa stabilizacja osadów. Procesy te prowadzą nie tylko do stabilizacji osadów ściekowych (proces, podczas którego dochodzi do rozkładu substancji organicznych) lecz również pełnej jego higienizacji.  


Biologiczna stabilizacja osadu oparta jest na redukowaniu substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych przez mikroorganizmy aerobowe. Przemiana energii aerobowej odbywa się egzotermicznie. Biologiczne utlenianie substancji organicznych wyzwala energię, głównie w postaci ciepła. Wysokie temperatury robocze (powyżej 50oC) zapewniają eliminację czynników chorobotwórczych (higienizację) i wysoki stopień rozkładu substancji organicznych.
Proces przebiega w układzie 2 lub 3 szeregowo pracujących, izolowanych termicznie reaktorach,  co pozwala na równoczesną pasteryzację i higienizację osadu.


Dobra znajomość procesu, jego ciągła kontrola, wyniki badań i treść wydanych opinii z państwowych instytutów badawczych daje nam przekonanie co do słuszności zastosowania ustabilizowanego osadu ściekowego jako pełnowartościowego produktu. 

 

NATUR-GLEB posiada dopuszczenie wydane Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-927/20 z dnia 21.04.2020 zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r., poz. 1259 z późn. zm.). Oznacza to, iż produkt jest w pełni bezpieczny, pełnowartościowy i gotowy do zastosowania. 


W celu potwierdzenia użyteczności produktu jak i jego bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska wykonano szereg badań celem uzyskania opinii od państwowych instytucji badawczych. 

 

Pozytywne opinie w sprawie produktu NATUR-GLEB uzyskano z:

  • Głównego Inspektoratu Weterynarii, 
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,
  • Instytutu Ogrodnictwa,
  • Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 
  • Instytutu Medycyny Wsi.

 

NATUR-GLEB może być stosowany na wszystkich glebach w uprawach polowych roślin rolniczych, w uprawach sadowniczych i roślin ozdobnych oraz do rekultywacji gruntów zdegradowanych.

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby NATUR – GLEB zawiera w 1 tonie co najmniej 6 kg azotu (N), 7 kg  fosforu w przeliczeniu na P2O5 oraz substancję organiczną.

Szczegółowe informacje na temat dawki, sposobu i terminu stosowania przedstawione zostały w instrukcji stosowania dostępnej poniżej. 

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem produktu proszone są o kontakt - tel. 698 975 743.

 

Do pobrania:

 

Dopuszczalne parametry

Dopuszczalne parametry jakościowe i ilościowe ścieków oczyszczonych, a także miejsce odprowadzenia ścieków reguluje pozwolenie wodno – prawne.

Obowiązujące pozwolenie zostało udzielone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim. Pozwolenie obowiązuje do 2029 roku.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w Lubaniu wynoszą:

Lp.

Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników

Minimalny procent redukcji zanieczyszczeń

1.

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20oC), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

mg O2/l

< 15

lub > 90 %

2.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr),oznaczane metodą dwuchromianową

mg O2/l

< 125

lub > 75 %

3.

Zawiesiny ogólne

mg O2/l

< 35

lub > 90 %

4.

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (Nnorg+NNH4), azotu azotanowego i azotu azotanowego)

mg N/l

< 15

lub >70-80 %

5.

Fosfor ogólny

mg P/l

< 2

lub > 80 %

6.

Rtęć

mg Hg/l

średnia dobowa

średnia miesięczna

0,06

0,03

7.

Kadm

mg Cd/l

średnia dobowa

średnia miesięczna

< 0,4

0,2

8.

Cynk

mg Zn/l

< 2

-

9.

Chrom +6

mg Cr/l

< 0,1

-

10.

Chrom ogólny

mg Cr/l

< 0,5

-

11.

Miedź

mg Cu/l

< 0,5

-

12.

Nikiel

mg Ni/l

< 0,5

-

13.

Ołów

mg Pb/l

< 0,5

-

14.

Węglowodory ropopochodne

mg /l

< 15

-

15.

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

< 0,1

-

16.

Azot amonowy

mg NNH4+/l

< 10 mg

-

17.

Azot azotynowy

mg NNO2-/l

< 1 mg

-

 

Wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu z 2020 roku: