UCHWAŁA NR V/28/2019
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

§ 1.
Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Ścieków na terenie miasta Lubań w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 3.
Traci moc Uchwała nr XLII/316/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady
Miasta Lubań
Kamil Glazer
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Na podstawie art. 19 ust. 3–5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) uchwala się co następuje:Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz Odbiorców usług.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Ustawie rozumie się przez to Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.). Pozostałe pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie wskazane w Ustawie.
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
a) dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny, w ilości nie mniejszej niż 0,15 m3 /Md, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, mierzonym na przyłączu wodociągowym, na zaworze za wodomierzem głównym oraz o jakości nie przekraczającej w szczególności niżej określonych wskaźników zanieczyszczeń:
- barwa, zapach i smak – akceptowalny przez konsumentów bez nieprawidłowych zmian,
- mętność – 1 NTU (nefelometryczna jednostka mętności),
- pH – 6,5÷9,5,
- przewodność elektryczna – 2500 μS/cm,
- bakterie grupy coli – 0 jtk ( jednostka tworząca kolonię ),
- bakterie Escherichia coli – 0 jtk ( jednostka tworząca kolonię ).
Miejscem dostawy wody jest zawór za wodomierzem głównym na przyłączu wodociągowym.


b) odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny, w ilości nie mniejszej niż 0,15 m3 /Md, o stanie i składzie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób i na zasadach określonych w warunkach przyłączenia nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
2) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 Ustawy,
3) dostarczać Odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Ustawą i niniejszym Regulaminem,
4) odbierać od Odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Ustawą i niniejszym Regulaminem.
5) Burmistrz Miasta Lubań informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w formie, trybie i z częstotliwością określoną przepisami Ustawy i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
6) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek informowania Odbiorców usług o podjętych lub planowanych działaniach naprawczych w przypadku niedotrzymania wymaganych parametrów dostarczanej wody, w sposób i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w trybie określonym w Rozdziale 8 niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3 Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


§ 5. 1. Usługa polegająca na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, wykonywana w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest  realizowana na podstawie pisemnej umowy zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym, a Odbiorcą usług.
2. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek Odbiorcy usług którego nieruchomość została przyłączona do sieci zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.
3. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
4. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie do 30 dni określi w drodze informacji technicznej zakres prac niezbędnych do wykonania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, celem spełnienia wymogów określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej aktualne wzory umów.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa wniosek o zawarcie umowy, informacje o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług pozostałych dokumentów umożliwiających podpisanie umowy, czas i miejsce w którym możliwe jest zawarcie umowy.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza projekt umowy z Odbiorcami, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.
9. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych sporządza w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia wniosku projekt umowy z osobami korzystającymi z lokali, wskazanymi we wniosku, pod warunkiem wypełnienia przez właściciela lub zarządcę obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 6 Ustawy oraz wypełnieniu obowiązku informacyjnego określonego w art. 6 ust. 6 a ustawy.
10. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, Odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
11. Umowa, o której mowa w ust. 1 nie może ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział 4 Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


§ 6. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 Ustawy.
2. Wejście w życie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
3. W przypadku wody z ujęć Odbiorcy usług i braku urządzeń pomiarowych, ilość ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, a także w przypadku jego uszkodzenia lub niemożliwości odczytu z winy leżącej po stronie Odbiorcy ilość pobieranej wody określa się na podstawie przepisów wykonawczych do art. 27 ust. 2 Ustawy.
5. Okresy rozliczeniowe obowiązujące Odbiorców usług są określone w umowie.
6. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf podanych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Gminy Miejskiej Lubań oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, nie wymaga odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości  tych cen i stawek opłat.

Rozdział 5 Warunki przyłączania do sieci


§ 7. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać informacje, które są niezbędne do wydania przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne warunków przyłączenia, których zakres określono w ust. 5 niniejszego Paragrafu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) dane Wnioskodawcy oraz lokalizację nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci,
2) wskazanie wielkości przewidywanego poboru wody oraz określenie rodzaju i ilości odprowadzanych ścieków,
- w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych szczegółową informację dotyczącą technologii produkcji oraz określającą jakość i skład odprowadzanych ścieków,
3) określenie rodzaju urządzeń podczyszczających w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych,
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków.
5) określenie położenia nieruchomości, która ma być przyłączona do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, celem wskazania miejsca przyłączenia, uwzględniającego najkrótszą trasę planowanego do budowy przez Odbiorcę usług, przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokument pod nazwą ,,warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
5. Celem wypełnienia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne obowiązków wynikających z art. 5 ust. 1 Ustawy, za pośrednictwem przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego wybudowanego przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, warunki, o których mowa w ust. 4, powinny określać przynajmniej:
1) techniczne warunki przyłączenia, w tym w szczególności:
a) miejsce i sposób włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz parametry techniczne istniejących sieci w obrębie miejsca przyłączenia,
b) rodzaj materiału z jakiego należy wykonać projektowane przyłącze wodociągowe
i/lub kanalizacyjne oraz sposób ich ułożenia w wykopie,
2) parametry techniczne związane z budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
w tym w szczególności:
a) miejsce i sposób zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsce i sposób zabudowy studni rewizyjnej,
3) informacje formalno-prawne w tym w szczególności:
a) wykaz badań i sprawdzeń potwierdzających spełnienie wymagań technicznych i sanitarnych wybudowanych przyłączy z powszechnie obowiązującymi przepisami,
b) zakres i rodzaje odbiorów technicznych oraz sposób sprawdzenia poprawności wykonania wybudowanych przyłączy z dokumentacją projektową, przed przyłączeniem wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
c) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.

Rozdział 6 Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych


§ 8. Dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest uzależniona od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych lub uwzględnienia budowy takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
2) możliwości technicznych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków w zakresie parametrów, które zostały określone w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 9. W braku technicznych możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo odmówi Wnioskodawcy ubiegającemu się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przyłączenia nieruchomości do sieci. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane przesłać Wnioskodawcy pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem.

§ 10. Dostępność do usług wodociągowo - kanalizacyjnych dla urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych planowanych do budowy, Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, dostępnym w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rozdział 7 Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza


§ 11. 1. Odbiór prac związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest dokonywany dwuetapowo tj.:
1) odbiór częściowy, wykonywany przed zasypaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, którego celem jest sprawdzenie zgodności wykonanych robót w zakresie określonym w warunkach przyłączenia, umożliwiającym przyłączenie nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
2) odbiór końcowy, wykonywany po zasypaniu wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i uporządkowaniu terenu budowy oraz terenów przyległych.
2. Odbiór prac związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest przeprowadzony przy udziale uprawnionych przedstawicieli stron.
3. Po zgłoszeniu w formie pisemnej „gotowości do odbioru przyłączy” przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
4. Z przeprowadzonych odbiorów sporządza się protokoły.
5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono, że wymagania określone w ,,warunkach przyłączenia” nie zostały spełnione lub też ujawniły się usterki, Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić dokonania odbioru do czasu spełnienia wymagań określonych w ,,warunkach przyłączenia” lub ustalić inny termin odbioru do czasu usunięcia usterek.
6. Spisanie protokołu częściowego odbioru robót, których zakres został określony w ust. 1 pkt
1) następuje po pozytywnym odbiorze tych robót oraz dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokumentów, które określono w § 7 ust. 5 pkt 3) lit. a).
7. Spisanie protokołu końcowego odbioru robót, których zakres został określony w ust. 1pkt
2), następuje po pozytywnym odbiorze tych robót oraz dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokumentu, określającego położenie wybudowanego przez Odbiorcę usług przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w gruncie, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne.
8.Protokół odbioru końcowego technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego powinien określać w szczególności:
1) dane identyfikacyjne i adres przyłącza,
2) datę odbioru,
3) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość)
4) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
5) ewentualne uwagi.


Rozdział 8 Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


§ 12. 1. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie Odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 (dwanaście) godzin oraz poinformowania Odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

§ 13. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie
internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.
2. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, o zdarzeniach wskazanych w § 12 ust. 1, informuje właściciela lub zarządcę budynku oraz może poinformować osoby korzystające z lokali, z którymi Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje Odbiorców usług o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w przypadkach i w czasie określonym w art. 8 Ustawy, podając jednocześnie informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

Rozdział 9 Standardy obsługi Odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcom usług wszelkich informacji dotyczących realizacji usług, w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
2) występujących zakłóceniach w dostawach wody i/lub odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę Odbiorców usług oraz osób ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym do udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 oraz przyjmowania reklamacji.

§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z Odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt,
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, były udostępnione w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy Regulamin,
c) tekst jednolity Ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony ) wraz z aktami wykonawczymi,
d) wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz jakości wody,
e) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,
- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na stronie internetowej.
4. Dopuszcza się ustne zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust.2, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia w ciągu 48 (czterdzieści osiem) godzin od momentu zgłoszenia.
5. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające jej rozpatrzenie.

§ 18. 1. Odbiorcy usług oraz Wnioskodawcy ubiegający się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
2) przedmiot reklamacji,
3) uzasadnienie (wraz z dokumentacją umożliwiającą jej rozpatrzenie),
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 (trzydzieści) dni od dnia jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
2. W szczególnych przypadkach, jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne rozpatruję reklamację w terminie nie dłuższym niż 60 ( sześćdziesiąt ) dni od daty jej wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, informując o tym fakcie Odbiorcę usług, w terminie wskazanym w ust. 1.

Rozdział 10 Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


§ 21. Zapewnienie dostawy wody do celów przeciwpożarowych następuje z sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zamontowanych na sieci wodociągowej.

§ 22. Na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w aktualnej taryfie przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obciąża Gminę Miejską Lubań za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych na podstawie informacji o której mowa w § 23 Regulaminu.

§ 23. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna informacja składana przez Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Lubaniu Gminie Miejskiej Lubań, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a Gminą Miejską Lubań.

Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe


§ 24. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi na jej podstawie.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

strony internetowej www.lpwik.pl
jest LPWiK z siedzibą w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1A,  59-800 Lubań.

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem

KRS: 0000087953, REGON: 230477190

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zwanym dalej „Administratorem”, będąc jednocześnie Usługodawcą.

 

 

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

 

 1. Państwa dane osobowe są również przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

 

 1. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:

 

 1. a) udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy   – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,

 

 1. b) wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.

 

 

 1. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

 

 1. a) Imię
 2. a) adres e-mail,
 3. c) ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego

 

 1. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

 

 1. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

 

 • PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

 

 1. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

 

 1. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

 

 1. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

 

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 45 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 2. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 1. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie PDF zawierających historię Państwa zapytań.

 

Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).

 

 1. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować  do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy  krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Prawdopodobnie  będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych, a nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.

 

 1. PLIKI „COOKIES”

 

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

 1. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
 2. a) sesyjne
 3. b) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach    oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

Administratorem danych osobowych jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., reprezentowane przez Prezesa, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań.

Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

            Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • wykonania przez nas zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody  i odprowadzanie ścieków jako realizacja procesu zmierzającego do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, (na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO),
  a także zadań statutowych.
 • rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu (na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO)
 • obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO): należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 tj. ze zm.),
 • archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.);

 

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej Firmy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (ZUS, Urząd Skarbowy), jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych.  Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartych umów, na podstawie obowiązującej litery prawa, aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o ustawy i obowiązujące krajowe przepisy prawa.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,

jest warunkiem realizacji w/w zadań.

 Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

 Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

 

*  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)