TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI

Powiadomienie o zmianie cen wody i ścieków.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.207.2021 z dnia 26.05.2021 r. od dnia 24.06.2022 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubań,  ustalona dla LPWiK Sp. z o.o..

Stawki opłat wg nowej taryfy wynoszą:

-           za 1m3 wody          3,94 zł netto, tj. 4,26 zł brutto

-           za 1 m3 ścieków    6,95 zł netto, tj. 7,51 zł brutto

 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor RZGW we Wrocławiu decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja nr WR.RZT.70.207.2021 obowiązuje od 24.06.2021 r. do 23.06.2024 r..

 

Powiadomienie o zmianie cen wody i ścieków.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.207.2021 z dnia 26.05.2021 r. od dnia 24.06.2021 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubań,  ustalona dla LPWiK Sp. z o.o..

Stawki opłat wg nowej taryfy wynoszą:

-           za 1m3 wody          3,86 zł netto, tj. 4,17 zł brutto

-           za 1 m3 ścieków    6,81 zł netto, tj. 7,35 zł brutto

 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor RZGW we Wrocławiu decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja nr WR.RZT.70.207.2021 obowiązuje od 24.06.2021 r. do 23.06.2024 r..

 

Przypomnienie o zmianie cen wody i ścieków.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.50.2018JW z dnia 02.05.2018 r. w okresie od dnia 23.05.2020 r. do 22.05.2021 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubań- ustalona dla LPWiK Sp. z o.o.

Stawki opłat wg nowej taryfy wynoszą:

-           za 1m3 wody          3,77 zł netto, tj. 4,07 zł brutto

-           za 1 m3 ścieków    6,72 zł netto, tj. 7,26 zł brutto

 

Zgodnie z nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor RZGW we Wrocławiu decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja obowiązuje od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r.

 

Aktualizacja ceny zgodnie z taryfą z 02.05.2018 r.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.50.2018JW z dnia 02.05.2018 r. w okresie od dnia 23.05.2019 r. do 22.05.2020 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubań- ustalona dla LPWiK Sp. z o.o. 

 

Od dnia 23 maja  2019  r. obowiązywać będzie następująca stawka :

 • cena netto za 1 m3 wody- 3,67 zł netto, tj. 3,96 złbrutto.
 • cena netto za 1 m3 ścieków- 6,59 zł netto, tj.  7,12 zł brutto. 
Taryfa z dn. 02.05.2018 r.

LPWiK Sp. z o.o. informuje,że na stronie BIP WODY POLSKIE w dniu 15.05.2018 r. ogłoszono taryfy na wodę i ścieki dla gminy miejskiej Lubań. Taryfy wchodzą w życie od dnia 23 maja 2018 r.

Zgodnie z nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor RZGW we Wrocławiu decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja obowiązuje od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r.


Jakość wody i ścieków

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne i historyczne wyniki badania jakości  wody oraz ścieków.

Twardość wody

28.01.2022 r.

Jakość wody

29.09.2022 r.

Jakość ścieków za 2021 r.

12.01.2022 r.


USŁUGI

SPRZĘTOWE

WUKO, koparka, cieżąrówka - wywrotka

TECHNICZNE

ponowne włączenie wody, odszkodowanie, ponowne plombowanie wodomierza, zamknięcie i wznowienie dostaw wody, itp.

POZOSTAŁE

roboty odpłatne, odbiór ścieków dowożonych, wywóz nieczystości płynnych (Lubań, Siekierczyn)


PRZYŁĄCZA

Poniżej udostępniamy Państwu wszelkie niezbędne dokumenty do przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu w przypadku, gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotyczące procedury lub samych wniosków.

Wskazówki praktyczne

Niezbędne informacje dla Inwestora.

Wniosek o przyłączenie

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót

Dotyczy zarówno przyłącza wodociągowego jak i kanalizacyjnego.

  Oświadczenie woli

  Za sprawą tego dokumentu wyrazisz m.in. zgodę na uzbrojenie terenu.

  Zgłoszenie legalizacji

  To dokument końcowy, przed zawarciem umowy.

  WZORY I WNIOSKI

  Ogólne informacje dla odbiorcy usług w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy

  Ogólne informacje dla odbiorcy usług w umowach innych niż zawierane poza lokalem przedsiębiorcy

  Klauzula informacyjna dla Klientów LPWiK Sp. z o.o.

  Wodomierz dodatkowy - instrukcja

  Wzór umowy o dostawę wodę i odprowadzanie ścieków

  Wzór porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o dostawę wodę i odprowadzanie ścieków

  Wzór ugody w sprawie spłaty zobowiązań

  Protokół przekazania wodomierza

  Wniosek o fakturę w formie elektronicznej

  Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

  Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

  Wniosek o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego

  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przy funkcjonowaniu MONITORINGU

  Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez LPWiK w Lubaniu

  Załącznik Nr 1do Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez LPWiK w Lubaniu

  Załącznik Nr 2 do Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez LPWiK w Lubaniu

  Załącznik Nr 3 do Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez LPWiK w Lubaniu


  Wodomierz dodatkowy

  Dodatkowy wodomierz, to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody, zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej, za wodomierzem głównym. 


  Wszelkie koszty związane z jego instalacją oraz eksploatacją, ponosi odbiorca usług. Szczegółowe informacje dotyczące procedur, instrukcji i kosztów zawierają poniżej udostępnione dokumenty. 

  Informacja ogólna
  Zakup wodomierza
  Zlecenie montażu
  Instrukcja montażu


  REKLAMACJE I INNE SPRAWY

  REKLAMACJE

  Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.

  Wszelkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na stronie internetowej.

  Dopuszcza się ustne zgłoszenie reklamacji, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia w ciągu 48 (czterdzieści osiem) godzin od momentu zgłoszenia.

  Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty  lub inne dowody umożliwiające jej rozpatrzenie.

   

  Odbiorcy usług oraz Wnioskodawcy ubiegający się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.    Reklamacje powinny zawierać:

  1. imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. uzasadnienie (wraz z dokumentacją umożliwiającą jej rozpatrzenie),
  4. informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

   

  Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 (trzydzieści) dni od dnia jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

  W szczególnych przypadkach, jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne rozpatruję reklamację w terminie nie dłuższym niż 60 ( sześćdziesiąt ) dni od daty jej wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, informując o tym fakcie Odbiorcę usług, w terminie 30 (trzydzieści) dni.

  PRZYJMOWANIE I ZAŁATIANIE SPRAW

  Sprawy wpływające do Spółki są przekazywane do załatwienia wg kompetencji - zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania. Obowiązki i prawa usługodawcy i usługobiorcy zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

  W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są osobiście, listownie, faksem, telefoniczne lub drogą elektroniczną. Szczegółowych informacji o sposobie i terminie załatwiania spraw udzielają poniższe komórki organizacyjne ( zgodnie z zakresem prowadzonych spraw).

  Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, dopuszcza się zgłoszenie ustne pod warunkiem pisemnego potwierdzenia w ciągu 48 godzin.

   

  Przedsiębiorstwo udziela informacji dotyczących:

  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie  ścieków,
  2. warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
  3. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
  4. występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. planowanych przerw w świadczeniu usług

  w sposób zwyczajowo przyjęty w Lubaniu oraz za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych  środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

  Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w innej formie.

  Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o udzielnie informacji i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być  dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia prośby.