Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

2 lipca, 2024

NAZWA PROJEKTU: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.”

NR PROJEKTU: nr FEDS.02.01-IZ.00-0014/23 w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedmiotem niniejszego projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zlokalizowanego w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1B. Budynek ujęty w projekcie jest budynkiem zabytkowym i jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lubań – numer inwentarzowy w GEZ: 257.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

1. Termomodernizację budynku Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  – zgodnie z audytem energetycznym, w ramach której zaplanowano:

   – ocieplenie przegród – ścian;

   – ocieplenie przegród – stropów;

   – wymiana okien;

   – wymiana drzwi;

   – modernizacja systemu wentylacji;

   – modernizacja instalacji grzewczych;

   – modernizacja instalacji pozyskiwania ciepłej wody użytkowej (CWU).

   – wymiana źródła ciepła (z modernizacją całego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej)

   oraz

   2. Prace związane z budynkiem ale nie przewidziane w audycie energetycznym, tj. prace na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   GRUPY DOCELOWE:

   Beneficjentem bezpośrednim projektu jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

   Beneficjenci pośredni to przede wszystkim:

   1. pracownicy administracyjni Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
   2. mieszkańcy miasta Lubań oraz gmin ościennych: gminy miejskiej i wiejskiej Lubań oraz gminy Siekierczyn.

   CEL PROJEKTU:

   Głównym celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych. Cel projektu jest zbieżny z celami FEDS 2021-2027.

   Cele pośrednie zostały zdefiniowane jako:

   1. Zwiększenie oszczędności energii – realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie straty energii poprzez zastosowanie następujących rozwiązań: modernizacja systemu grzewczego, modernizacja instalacji ciepłej wody wymiana źródeł ciepła na bardziej wydajne urządzenia, docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, stropów, a także wymianę okien i drzwi.
   2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków zostanie osiągnięte poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na energię cieplną oraz oszczędność surowców energetycznych.
   3. Zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza w tym gazów PM 10 – dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, zredukowana zostanie emisja gazów cieplarnianych CO2 i podjęte zostaną kroki przeciwdziałające zmianom klimatu.
   4. Promowanie postaw proekologicznych – przedmiotowa inwestycja będzie przykładem dobrych praktyk związanych z oszczędzaniem energii oraz wpłynie na świadomość ekologiczną mieszkańców miasta Lubań.

   EFEKTY PROJEKTU:

   1. Zmodernizowany energetycznie budynek użyteczności publicznej, który osiągnie lepszą charakterystykę energetyczną. Budynek przed modernizacją należy do klasy energetycznej “F” – 319,20 kWh/m2*K; Budynek po modernizacji będzie należał do klasy energetycznej “B” – 65,55 kWh/m2*K.
   2. Zmodernizowane źródło ciepła –  ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Wartość przed modernizacją (rok 2023): 508,04 [GJ/rok]. Wartość po zakończeniu projektu (do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu): 129,45 [GJ/rok], Wartość docelowa: 378,59 GJ/rok = 105,1600 MWh/rok
   3. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS).
   4. Redukcja emisji CO2 o 43,98% (z ilości 27 612,83 kg/rok przed modernizacją do wartości 15 468,07 kg/rok po wykonaniu termomodernizacji).
   5. Oszczędność energii pierwotnej. Współczynnik Ep zmaleje o 79,46 % (z wartości przed modernizacją 319,20 kWh/m2*rok do wartości po termomodernizacji 65,55 kWh/m2*rok).

   Współczynniki wyznaczone zostały w projektowanych charakterystykach energetycznych dla wersji przed i po przeprowadzeniu termomodernizacji.

   WARTOŚĆ PROJEKTU

   Całkowita wartość projektu: 2 922 259,66 zł brutto.

   Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 330 011,66 zł brutto

   Wartość kosztów niekwalifikowanych: 592 248,00 zł brutto.

   WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

   Wartość dofinansowania: 1 747 508,74 zł., co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych:

   1 631 008,16 zł (tj. 70% kosztów kwalifikowanych) finansowanie UE,

   116 500,58 zł (co stanowi 5% kosztów kwalifikowanych) z Budżetu Państwa w ramach Programu Kontraktowego.

   Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć.

   Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

   Więcej informacji na temat mechanizmu przedstawiono poniżej:

   Zgłoszenie informacji o nadużyciach finansowych.

   Zgłoszenie informacji o niezgodności projektu lub działań beneficjenta z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych oraz z kartą praw podstawowych unii europejskiej.

   Ostatnie artykuły:

   awaria

   Awaria ul. Energetyczna – aktualizacja

   armatura

   Przetarg – Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych oraz armatury na potrzeby LPWiK Sp. z o.o.

   Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

   awaria

   Awaria ul. gen. Wł. Sikorskiego i ul. A. Mickiewicza 11 – aktualizacja

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa budynku przy ulicy Mickiewicza 1B w Lubaniu z przeznaczeniem na budynek biurowy Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu – etap IV – aktualizacja