Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Organy i organizacja Spółki

LPWik Sp. z o.o. w Lubaniu

LPWiK Sp. z o.o. jako spółka prawa handlowego, posiada następujące organy: Zgromadzenie Wspólników, 5 osobową Radę Nadzorczą, 1 osobowy Zarząd wraz z Prokurentem.

Struktura właścicielska: Jeden Wspólnik – Gmina Miejska Lubań – 100% udziałów.

Umowa Spółki (Rep. A 2220/1998 z dnia 15 czerwca 1998 r. wraz z późn. zm.) oraz Kodeks Spółek Handlowych ( Dz.U Nr 94 z 2000 r. poz.1037 wraz z późn. zm.) określają zakres kompetencji i uprawnień organów Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

 • Burmistrz Miasta : Arkadiusz Słowiński

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej
 • zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej
 • zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników za ubiegły rok obrachunkowy
 • udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków
 • zatwierdzenie zasad zbywania udziałów
 • decydowanie o zbywaniu nieruchomości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki
 • zmiany umowy Spółki
 • decydowanie o połączeniu lub likwidacji Spółki
 • zatwierdzanie podziału zysku lub sposobu pokrycia straty
 • inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza:

 • Jerzy Zieliński – Przewodniczący
 • Krzysztof Czuj – Sekretarz
 • Edward Witecki – Członek
 • Aneta Łuczko – Członek
 • Romualda Sołtys – Członek

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki
 • badanie sprawozdania finansowego Spółki
 • wybór biegłych do badania sprawozdań Spółki
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyniku badań ksiąg rachunkowych i wyniku przeprowadzanych kontroli
 • przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów
 • stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie, bądź nie udzielenie skwitowania z wykonania obowiązków Zarządu Spółki /absolutorium/
 • wnioskowanie o zawieszeniu Zarządu Spółki
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki
 • opiniowanie regulaminów wynagradzania pracowników Spółki

Zarząd Spółki:

 • Janusz Głuszek – Prezes Zarządu
 • Joanna Załuska – Prokurent

Do kompetencji Zarządu Spółki należy w szczególności:

 • bieżące kierowanie sprawami Spółki
 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników
 • zarządzanie majątkiem Spółki, zawieranie umów i reprezentowanie spółki w stosunkach zewnętrznych
 • reprezentowanie pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń oraz wykorzystaniem majątku Spółki
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawnymi, umową Spółki i regulaminem Spółki