Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Spółka

LPWik Sp. z o.o. w Lubaniu

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało przekształcone z Wydziału Wodociągów i Kanalizacji Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu w Spółkę prawa handlowego i rozpoczęło działalność z dniem 01.07.1998 r.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorstw pod nr KRS:0000087953 z kapitałem zakładowym 38.146.000,00 zł , co oznacza objęcie 38.146,00 udziałów po 1.000 zł każdy. Właścicielem kapitału udziałowego jest Gmina Miejska Lubań.

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i zaopatrzenie ludności w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, a także związane z tym działania dotyczące utrzymania w gotowości technicznej obiektów i urządzeń związanych z podstawową działalnością spółki. Dodatkowo spółka otrzymała decyzje na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lubań, gminy Lubań oraz gminy Siekierczyn.

siedziba lpwik