Ułatwienia dostępu

Skip to main content

RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu (59-800) przy ul. Mickiewicza 1a. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sekretariat@lpwik.pl lub zadzwoń pod numer 075 646 63 30.
  • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: wysota@lpwik.pl.
  • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

– wykonania przez nas zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj.: dostawa wody i odprowadzanie ścieków jako procesu zmierzającego do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a także zadań statutowych.

–  rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

-obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, należytego wypełniania zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 z późniejszymi zmianami.

– archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 z późniejszymi zmianami.

– w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  • Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej Spółki.
  • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
  • Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji w/w zadań. Niepodanie tych danych uniemożliwi ich wykonanie.
  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań wynikających z zawartych umów, na podstawie obowiązującej litery prawa, aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.