Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Podstawy prawne działania Spółki

LPWik Sp. z o.o. w Lubaniu

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu działa przede wszystkim w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zezwolenie na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i Rozporządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych ” Pisarzowice”, gmina Lubań, powiat lubański, województwo dolnośląskie. Istotny jest również, zwłaszcza z perspektywy odbiorców, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zezwolenia na prowadzenie działalności

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie udzielonych zezwoleń


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Aktualnie obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań.
Zatwierdzony Uchwała rady Miasta Lubań.


Decyzja o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody w “Pisarzowice”

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu dostarcza Państwu wodę. Jej jakość jest kluczowa, dlatego niezwykle istotna jest ochrona ujęć wody. Niniejsza decyzja określa szczegółowo lokalizację ujęcia, szerokość strefy oraz zakazy.


Regulamin udzielania zamówień sektorowych

Aktualnie obowiązujący regulamin udzielania zamówień sektorowych przez LPWiK w Lubaniu:
Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 3/2021 z dn. 23 lutego 2021 r.

W przypadku zamówień finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. dotacja/pożyczka) obowiązuje Regulamin udzielania zamówień sektorowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych: Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 8/2023 z dn. 30 sierpnia 2023 r.