Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści niedostępne:

Zamieszczone na stronie załączniki do pobrania w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
Tabele umieszczone na stronie mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyś ich struktura nie umożliwia pełnego dostosowania tabel do czytników ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Szałapska.
 • E-mail: k.szalapska@lpwik.pl
 • Telefon: +48 75 646 63 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań
 • E-mail: 75-646-63-30
 • Telefon: 75-646-63-30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu mieści się w budynku dwupiętrowym. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno wejście, na parterze wolne od schodów. Za drzwiami wejściowymi znajduje się hol, dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewniona jest obsługa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość wejścia osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parterze, po lewej stronie znajduje się specjalnie wydzielone pomieszczenie do obsługi klienta, w którym petent może załatwić sprawę, a w razie konieczności pracownik biura znajdującego się na wyższej kondygnacji w celu obsługi petenta schodzi do biura obsługi. Na pierwsze i drugie piętro wchodzi się po schodach, w budynku nie ma windy. W celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji zakupiono matę do ewakuacji osób o ograniczonej mobilności. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia:

Udogodnienia:

Skróty klawiaturowe Pierwsze naciśnięcie klawisza TAB spowoduje wyświetlenie menu nawigacyjnego poszczególnych sekcji witryny. Każde kolejne naciśnięcie TAB pokazuje następną pozycję. Poruszanie po menu nawigacyjnym następuje przez naciśnięcie przycisku TAB i strzałek na klawiaturze. Aby przejść do wybranego obszaru serwisu, przez naciśniecie ENTER SHIFT + TAB, aby wrócić do poprzedniej sekcji.

Inne informacje i oświadczenia:

LPWiK Sp. z o. o.  zobowiązuje się do stopniowego wdrażania rozwiązań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r. poz. 1062). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać: 1. dane kontaktowe wnioskodawcy, 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym, 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy. Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny. W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZOSTAŁA WYGENEROWANA PRZEZ GENERATOR NA ZGODNASTRONA.PL WSPIERANĄ PRZEZ FUNDACJĘ ZGODNI I DOSTĘPNI ZGODNIIDOSTEPNI.ORG
Koordynator ds. dostępności

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024

Procedura wnioskowo-skargowa

Wniosek o zapewnienie dostępności

wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej oraz architektonicznej

Klauzula dotycząca wniosku o zapewnienie dostępności

w sprawie zapewnienie dostępności cyfrowej

Klauzula dotycząca wniosku o zapewnienie dostępności

w sprawie zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej