Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przyłącza

Poniżej udostępniamy Państwu wszelkie niezbędne dokumenty do przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 
Jednocześnie zachęcamy do kontaktu w przypadku, gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotyczące procedury lub samych wniosków.

Wskazówki praktyczne


Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 • Złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie, dalej zwanym „Wnioskodawcą”
  wniosku o wydanie warunków przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., dalej zwane „Przedsiębiorstwem” na druku dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa
 • Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje w terminie:
  – do 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  – do 45 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
 • W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwa Wnioskodawca otrzymuje informację pisemną wraz z uzasadnieniem

Wykonawstwo.

 • Budowę przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych realizuje na własny koszt Wnioskodawca ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 • Uprawnionym do włączenia nowo wybudowanych przyłączy do istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych jest tylko i wyłącznie Przedsiębiorstwo.
 • Uwzględniając w szczególności racjonalizację kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę
  w całym procesie – rozpoczęcia, realizacji i przekazania do eksploatacji planowanego do budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wszelkie inne koszty i okoliczności formalno prawne i techniczne będące po stronie Wnioskodawcy i Przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wnioskodawca po otrzymaniu warunków przyłączenia, lecz przed rozpoczęciem robót dokonał następujących czynności:
 1. Powiadomił e-mail’owo lub pisemnie Dział Techniczny Przedsiębiorstwa (tel., e-mail) o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz wykonania przez Przedsiębiorstwo prac instalacyjno –montażowych związanych z przyłączeniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa – stosowny druk do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa [druk do pobrania],
 2. Dostarczył do Przedsiębiorstwa z odpowiednim wyprzedzeniem w odniesieniu do terminu , o którym mowa w punkcie 1) plan sytuacyjny sporządzony na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, uwzględniający warunki przyłączenia wydane przez Przedsiębiorstwo.

Odbiór techniczny.

 1. Odbiór techniczny dokonywany jest przez Przedsiębiorstwo po uprzednim zgłoszeniu
  przez Wnioskodawcę w formie e-mail’owej lub pisemnej o planowanym rozpoczęciu robót
  realizowanych zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Przedsiębiorstwo.
 2. W ramach odbioru, o którym mowa w punkcie 1) komisja sprawdza, czy prace zostały
  wykonane zgodnie z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia, w tym w szczególności: rodzaj zastosowanych materiałów, głębokość posadowienia rur przewodowych, spadki podłużne, wykonanie robót związanych lokalizacją zestawu wodomierzowego, prawidłowość przygotowania pomieszczenia na wodomierz główny oraz czy wykonano próbę szczelności i dezynfekcję.
 3. Jeżeli roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia, Przedsiębiorstwo na własny koszt wykonuje wszelkie prace instalacyjno montażowe związane przyłączeniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
 4. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia wybudowanych przez Wnioskodawcę przyłączy do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, jeżeli zostały one wykonane niezgodnie z warunkami określonymi przez Przedsiębiorstwo, a tym samym odmówić dokonania odbioru technicznego.

Protokół odbioru oraz podpisanie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków

 1. Wnioskujący, którego nieruchomość została przyłączona do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa otrzymuje protokół odbioru robót po dostarczeniu do siedziby Przedsiębiorstwa dokumentów, które sią dowodem wykonania przyłączy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo oraz ciągłość dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków, tj. w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, pozytywne wyniki badania bakteriologiczne wody, inwentaryzację powykonawczą, inne istotne dokumenty np. oświadczenie woli – gdy przyłącze przebiega przez tereny osób trzecich.
 2. Uruchomienie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego tj. rozpoczęcie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków może nastąpić po podpisaniu przez Wnioskującego i Przedsiębiorstwo umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku o przyłączenie.

Pliki do pobrania:


Wniosek o przyłączenie

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót

Dotyczy zarówno przyłącza wodociągowego jak i kanalizacyjnego.

Oświadczenie woli

Za sprawą tego dokumentu wyrazisz m.in. zgodę na uzbrojenie terenu.

Zgłoszenie legalizacji

To dokument końcowy, przed zawarciem umowy.

Ścieki przemysłowe- informacja