Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wskazówki praktyczne

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę może nastąpić telefonicznie / korespondencyjnie za pośrednictwem poczty e-mail / osobiście w siedzibie Spółki.

 • Tel. 532 457 855

 • e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się:
  – zapewnić dojazd specjalistycznego pojazdu do miejsca wykonania usługi,
  – zapewnić obecność osoby dorosłej, w trakcie realizacji usługi.
 2. Za wykonaną usługę Zleceniodawcy wystawiona zostanie faktura VAT.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zgłoszenie zapotrzebowania wykonania usługi (zlecenie – wg dołączonego wzoru).
  Wartość usługi wyliczana jest na podstawie zapisu z systemu monitorującego pracę sprzętu informującego o rzeczywistym czasie realizacji usługi oraz ceny za godzinę pracy sprzętu aktualnej na dzień wykonania usługi zgodnej z Cennikiem usług świadczonych przez LPWiK. Czas wykonania usługi to czas dojazdu i powrotu do miejsca jej wykonywania oraz czasu pracy sprzętu na miejscu.
 4. Zleceniodawca zobowiązany jest uregulować należność w wysokości, formie oraz w terminie podanym na fakturze.

Druk zlecenia

Druk – zlecenie sprzętowe

Cennik usług

Kliknij aby przejść do aktualnego cennika