Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wskazówki praktyczne

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę może nastąpić telefonicznie / korespondencyjnie za pośrednictwem poczty e-mail / osobiście w siedzibie Spółki.

 • Tel. 532 391 522

 • e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się:
  – zapewnić dojazd specjalistycznego pojazdu do miejsca wykonania usługi,
  – zapewnić obecność osoby dorosłej, w trakcie realizacji usługi.
 2. Za wykonaną usługę Zleceniodawcy wystawiona zostanie faktura VAT.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zgłoszenie zapotrzebowania wykonania usługi (zlecenie – wg dołączonego wzoru).
  Wartość usługi wyliczana jest na podstawie zapisu z systemu monitorującego pracę sprzętu informującego o rzeczywistym czasie realizacji usługi oraz ceny za godzinę pracy sprzętu aktualnej na dzień wykonania usługi zgodnej z Cennikiem usług świadczonych przez LPWiK. Czas wykonania usługi to czas dojazdu i powrotu do miejsca jej wykonywania oraz czasu pracy sprzętu na miejscu.
 4. Zleceniodawca zobowiązany jest uregulować należność w wysokości, formie oraz w terminie podanym na fakturze.

Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu do prowadzenia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie następujących parametrów fizyko-chemicznych: barwa, mętność, przewodność elektryczna właściwa, pH, zapach  oraz parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli , Escherichia coli, enterokoki kałowe i ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C. – Dezyzja 451/23 z dnia 22 września 2023r.

 • Szczegółowy zakres świadczonych usług został zawarty w Cenniku.
 • Do wykonywania badań Laboratorium wyposażone jest w niezbędną aparaturę analityczną.
 • Informujemy, że dysponujemy własnym transportem zapewniającym odpowiednie warunki temperatury dla przewożonych próbek.

Druk zlecenia

Druk – zlecenie laboratorium

Decyzja

Decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Lubaniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu w sprawie laboratorium


Cennik usług

Kliknij aby przejść do aktualnego cennika